ОБЩИ УСЛОВИЯ

Настоящите Общи условия уреждат взаимоотношенията между Globalmarket.bg от една страна и Потребителите от друга. Тези условия обвързват всички Потребители. С избирането на всеки един обект, линк или бутон, разположени на страниците на Globalmarket.bg, с изключение на линка към настоящите Общи условия, Потребителят се съгласява, приема и се задължава да спазва тези Общи условия. С отбелязване в полето "приемам Общите условия" по време на регистрация и заявка на покупка Потребителят извършва електронно изявление по смисъла на Закона за електронния документ и декларира, че е запознат и приема Общите условия.

Информация за продуктите

Globalmarket.bg не носи отговорност за неточности в информацията за стоката, подадена от производителя. Globalmarket.bg запазва правото си да поправя грешки и / или да обновявя съдържанието на сайта по всяко време без уведомление, което включва и промени на стоки и цени. Тези промени няма да засягат вече направени и потвърдени поръчки, които ще се изпълняват при условията, които са били актуални към момента на потвърждаване на съответната поръчка.

Задължения на потребителя

Потребителят се задължава:

 1. да посочи точен и валиден телефон, адрес за доставка и електронен пощенски адрес за кореспонденция;
 2. да плати цената на заявената от него стока;
 3. да заплати разходите по доставката, освен в случаите, в които разходите за доставка остават за сметка на Доставчика;
 4. да получи стоката;
 5. да полага всички грижи и да предприема необходимите мерки, които разумно се налагат, с цел опазване на паролата си;
 6. да не прави достояние на трети лица паролата си и да уведомява незабавно Доставчика в случай на неправомерен достъп до потребителския си профил, както и при вероятност от такъв;
 7. да прекратява сесията, при която е влязъл в потребителския си профил, чрез натискане на виртуалния бутон изход (с оглед спецификата на Интернет протоколите и сигурността при опазването на данните за паролата);
 8. да не подава фиктивни или невалидни заявки или друга невярна информация. Потребителят носи пълна отговорност за опазването на своята парола, както и за всички действия, които се извършват от него или от трето лице чрез използването й;
 9. да спазва реда и условията за предявяване на рекламации и отправяния на искания за замяна на заявени стоки, ред и условия, публикувани на уебсайта за електронна търговия Globalmarket.bg и декларира, че се счита за обвързан с тези ред и условия;
 10. да спазва българското законодателство, настоящите Общи условия, Интернет етиката, правилата на морала и добрите нрави;
 11. да не нарушава чужди имуществени или неимуществени права, включително право на интелектуална собственост;
 12. да уведомява незабавно Доставчика за всеки случай на извършено или открито нарушение при използване на магазина;
 13. да не се намесва в правилното действие на системата, включително (но не само) да не осуетява процедурата по идентификация на друг потребител, да не осъществява достъп извън предоставения му, да не възпрепятства други потребители да използват магазина;
 14. да не извлича чрез технически средства или по технически начин информационни ресурси или части от информационни ресурси, принадлежащи към базите данни, разположени в магазина и по този начин да не създава собствена база данни в електронен или друг вид;
 15. да не се представя за друго лице или представител на юридическо лице или група хора, които не е оправомощен да представлява, или по друг начин да заблуждава трети лица относно самоличността си или принадлежността си към определена група лица;
 16. да не извършва злоумишлени действия по смисъла на настоящите Общи условия.

При неспазване на задълженията Доставчикът има право незабавно и без предварително предупреждение да спре достъпа на Потребителя и трети лица до потребителския му профил, както и право на обезщетение за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, които са пряка и непосредствена последица от неизпълнението на задълженията по предходната алинея от страна на Потребителя. В тези случаи Доставчикът има правото да сезира компетентните държавни органи за установяване на съответното нарушение.

При прекратяване на договора Доставчикът предприема действия по дезактивиране нa потребителския профил и заличаване паролата за достъп до същия.

Потребителят може по всяко време да поиска заличаване на профила си. В този случай заличаването се извършва само след изпълнението на всички валидно подадени заявки и съответно заплащане на дължимите цена и разходи за доставка.

Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и всички трети лица за всички претърпени вреди и пропуснати ползи, включително и за всякакви разходи и платени адвокатски възнаграждения, платени обезщетения, деловодни разноски, настъпили вследствие на предявени искове от трети лица във връзка с неизпълнение на задълженията на Потребителя по настоящия договор, нарушение на българското законодателство, приложимите чужди закони, настоящите Общи условия, добрите нрави и / или Интернет етиката. Потребителят е длъжен да обезщети Доставчика и за всички вреди, причинени от трети лица, на които е предоставил паролата си, при използването на същата.

Конфиденциалност

Всяка лична информация, която попълвате в сайта или изпращате към него чрез електронна поща или друг начин, ще бъде използвана в съответствие с приетите правила за защита на личната информация. Материалите и съобщенията, изпращани към сайта (коментари, мнения, въпроси и други), се считат за неконфиденциални, без права на собственост. С приемането на настоящите Общи условия Потребителят дава безсрочното си изрично и безусловно съгласие (до евентуалната му изрична писмена отмяна) предоставените от него лични данни да бъдат събирани, съхранявани, обработвани и използвани от Globalmarket.bg и / или упълномощени от дружеството трети лица за целите на изпълнението на договора за продажба от разстояние и доставка на поръчана стока, маркетингови и рекламни цели и анализи на Globalmarket.bg, участие в игри, промоции и томболи, организирани от дружеството, както и за всякакви други незабранени от законодателството цели.

Условия за поръчка

 • Поръчки чрез сайта Globalmarket.bg се приемат 24 часа в денонощието и 7 дни в седмицата.
 • За да поръчате продукти от сайта не е задължително да се регистрирате, освен ако не желаете да сте част от партньорската ни програма.
 • Ако решите да се регистрирате по тази програма, Globalmarket.bg се задължава да НЕ предоставя информацията, попълнена от Вас, на трети страни.
 • Globalmarket.bg си запазва правото наличността и сроковете на доставка да се доуточняват в момента на обработка на поръчката по телефона или e-mail. Globalmarket.bg не носи отговорност за спазване на сроковете на доставка за продуктите, които са обозначени, че са само чрез заявка или с доставка за определен период и не са налични в склада на фирмата.
 • Поръчка може да се извърши от различни секции в сайта, където има публикувани оферти. Офертите съдържат кратко и детайлно описание на продукта, името на производителя, снимка и цена.
 • Потребителят се ангажира да изрази съгласието си за направената поръчка и да потвърди всички детайли по нея, след като оператор на Globalmarket.bg се свърже с него по телефон или e-mail.
 • Потребителят се ангажира, че комуникацията по електронен път удовлетворява неговите изисквания спрямо закона и той я приема равнозначна на информацията, предавана на хартиен носител или устно по телефона.
 • Globalmarket.bg си запазва правото да откаже потвърждаване на която и да е поръчка поради изчерпване на наличните количества или по друга причина, като уведомява потребителя за отказа си и причината за него.

Доставка

 • Globalmarket.bg доставя чрез куриер стоките, предлагани в интернет сайта, до всяко място в България.
 • Доставка се прави само след като наш служител се свърже с вас.
 • Доставката се осъществява чрез куриер в срок от 24 до 72 часа от потвърждаване на поръчката и в работни дни.
 • Цената за доставка на поръчката винаги се калкулира преди изпращане. Всеки път преди пратка Вие ще бъдете информирани за тази цена. Общата сума се формира от всички избрани продукти плюс цената за доставка.
 • Разходите за доставка се поемат от потребителя, като цената зависи от неговото местоположение, както и срока за доставка, освен в случаите, когато доставката е безплатна.
 • Доставката се извършва от куриерска фирма, наета от Globalmarket.bg или посочена от вас, на адрес, посочен от потребителя. Потребителят се задължава да осигури достъп и контактно лице, което да приеме и да заплати поръчаните продукти. Ако клиентът (или упълномощено от него лице) не бъде намерен в уговореното време за доставка и не може да се установи връзка с него по телефона в момента на доставка, пратката се връща в офиса на куриера до поискване от потребителя.
 • Globalmarket.bg или представител на куриерската фирма се ангажират да уведомят потребителя по телефона или e-mail, ако се появят внезапни обстоятелства, възпрепятстващи навременното изпълнение на доставката.

Отказ от поръчка

На основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП Купувач, който има качеството на потребител по смисъла на ЗЗП, в седемдневен срок от доставката има право без да дължи обезщетение или неустойка и без да посочва причина да се откаже от сключения договор, като върне поръчаната стока при следните условия:

 • Потребителят предварително и писмено да информира Globalmarket.bg на имейл адрес info@globalmarket.bg, че на основание чл. 55, ал. 1 от ЗЗП се отказва от договора, като задължително посочи:
  • конкретен магазин на Globalmarket.bg, в който ще върне стоката;
  • банкова сметка, по която да му бъде възстановена заплатената от него цена на върнатата стока.
 • Стоката да бъде върната лично от потребителя или от упълномощено от него лице с нотариално заверено пълномощно за конкретния случай в посочения по реда на предходната точка магазин на Globalmarket.bg.
 • Поставената от производителя оригинална опаковка на стоката да не е отваряна, стоката да не е ползвана, стоката и опаковката да са във вида, в който са получени, както и да не е нарушавана цялостта на поставените от Globalmarket.bg защитни стикери. Клиентът се задължава да върне стоката заедно с нейната гаранционна карта.
 • Всички консумативи и аксесоари, включени в комплекта на производителя, да бъдат неизползвани и с ненарушена цялост на оригиналните опаковки.
 • Да не са правени опити за разглобяване на продуктите.
 • Да не са налице повреди, причинени от неправилно транспортиране и употреба, както и от неспазване на изискванията на производителя.
 • Всички транспортни и други разходи по връщането на стоката са изцяло за сметка на Потребителя. Рискът от случайното й погиване или повреждане до момента на обратното предаване на стоката от страна на Потребителя на Globalmarket.bg се носи изцяло от страна на потребителя.
 • В случай че Потребител се възползва от правото си по чл. 55, ал. 1 от ЗЗП и при положение, че е изпълнил посочените по-горе условия, Globalmarket.bg се задължава да му възстанови заплатената цена по банков път (по посочената по реда, даден по-горе, банкова сметка) в срок от седем работни дни от връщането на стоката.

Рекламация и гаранция

Потребителят е длъжен незабавно да прегледа стоката при покупка на място. В случай че констатира явни недостатъци, видим дефект, повреда по време на доставката й, несъответствие между поръчана и доставена стока, липса на придружаващи я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи, е необходимо да информира Продавача. Ако не направи това, вещта се смята за одобрена. В този случай Потребителят губи правото по-късно да претендира, че стоката му е доставена с явни недостатъци, липса на някой от придружаващите я аксесоари и / или на който и да е от изискваните от българското законодателство документи.

Ако стоката е закупена през онлайн магазина, то рекламации се извършват по правилата на ЗЕТ и ЗЗП и съобразно сроковете и условията на търговската им гаранция.

Globalmarket.bg предоставя търговска гаранция за стоките, продавани чрез онлайн магазина Globalmarket.bg. Всеки гаранционен продукт е придружен от:

 • гаранционна карта, предоставяна при извършването на доставката, съдържаща подробно описание на гаранционните условия на фирмата производител / вносител и на правата на Потребителя;
 • инструкция за употреба;
 • списък с адресите на всички сервизи в цялата страна, обслужващи гаранционния сервиз.

Globalmarket.bg не носи отговорност при отказ на безплатно гаранционно обслужване поради неправилна употреба, ползване стоката не по предназначение или неправилно съхранение, монтаж, експлоатация, както и неспазване на условията, описани в гаранционната карта и инструкцията за употреба.

Срокът за отстраняване на повреда при ремонт е 30 работни дни от датата на приемане на стоката. Globalmarket.bg не носи отговорност за съхраняването на непотърсени от ремонт стоки в срок от един месец от уведомяване на клиента.

Условия, при които рекламация може да бъде отхвърлена:

 • липса на гаранционни документи или невалидност на тези документи;
 • нарушение на целостта, изтриване или липса на етикета на производителя или на гаранционния етикет на уреда;
 • всички случаи на повреди, причинени от неправилна употреба, изпускане, удар, неправилно съхранение, заливане с течности;
 • опити за поправка от неупълномощени лица или други външни въздействия в противоречие с изискванията на производителя, свързване с неодобрени от производителя-устройства. 


В случай на рекламация, при която по желание (настояване) от страна на клиента се налага издаване на сервизно становище от втори сервиз, разходите за транспортиране на стоката и издаването на становище или протокол от този сервиз са за сметка на Потребителя.

Плащане

При поръчка на стока имате възможност да изберете начин, по който желаете да я платите. Globalmarket.bg предлага следните начини на плащане:

 • В брой в съответния магазин на Globalmarket.bg.
 • Плащане при доставка с наложен платеж, заплащате стоката на самата куриерската фирма заедно с цената на куриерската услуга (според тарифата на куриерската фирма), когато я получите на посочения от Вас адрес за доставка.
 • Онлайн плащане с PayPal. PayPal представлява електронна алтернатива на традиционните разплащания с чекове и банкови преводи. Потребители са частни лица, търговци, големи фирми и корпорации (за последните се отчитат такси при паричен трансфер, за останалите услугите са безплатни). Сметката в PayPal може да бъде обезпечена чрез кредитна, дебитна карта или чрез сметка в банка. В този смисъл PayPal представлява посредник, който улеснява електронната търговия по света, без да разкрива финансова информация при сделките.
 • Онлайн плащане с Epay.bg. Epay.bg е българска система за електронни плащания. Системата по никакъв начин не предоставя специфична информация за клиента пред търговеца. Това, което той получава, е известие, че даден потребител е извършил плащане в негова полза. В случаите, когато търговецът е регистриран, че ще доставя стоки до врата на клиента, той може да получи и точния му адрес, ако клиентът е изявил предварително такова желание.

Други

Страните декларират, че в случай че е налице недействителност на отделни части от настоящите Общи условия, това няма да влече недействителност на настоящите Общи условия, като отделните недействителни клаузи ще се считат заместени по право от повелителни правила на закона.

Cookie NameCookie Description
FORM_KEY Съхранява произволно генериран ключ, който се използва за предотвратяване на фалшиви заявки.
PHPSESSID Идентификационният номер на сесията ви на сървъра.
GUEST-VIEW Позволява на гостите да преглеждат и редактират поръчките си.
PERSISTENT_SHOPPING_CART Връзка с информация за вашата кошница и история на гледане, ако сте поискали това.
STF Информация за продуктите, които сте изпратили по имейл до приятели.
STORE Изгледът на магазина или езикът, който сте избрали.
USER_ALLOWED_SAVE_COOKIE Показва дали даден клиент има право да използва "бисквитки".
MAGE-CACHE-SESSID Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
MAGE-CACHE-STORAGE Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
MAGE-CACHE-STORAGE-SECTION-INVALIDATION Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
MAGE-CACHE-TIMEOUT Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
SECTION-DATA-IDS Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
PRIVATE_CONTENT_VERSION Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
X-MAGENTO-VARY Улеснява кеширането на съдържание в браузъра, за да се зареждат страниците по-бързо.
MAGE-TRANSLATION-FILE-VERSION Улеснява превеждането на съдържание на други езици.
MAGE-TRANSLATION-STORAGE Улеснява превеждането на съдържание на други езици.